Menu

Pedagogische visie


 

Onze missie en visie
De missie van De Kleine Reiziger is om kinderen, in de leeftijd 2-12 jaar, op te vangen vanuit een christelijke zienswijze.

Met een christelijke zienswijze wordt bedoeld dat De Kleine Reiziger ernaar streeft op een dusdanige wijze te handelen dat dit past binnen de richtlijnen die het christelijk geloof geeft aan de hand van de Bijbel. De Kleine Reiziger wil ouders de mogelijkheid geven om te kiezen voor een christelijke opvang waarbij de lijn doorgezet wordt van opvoeding thuis naar opvoedingsondersteuning op de peuteropvang en/of bso.

Ook ouders die thuis geen christelijke opvoeding geven zijn van harte welkom om hun kinderen de christelijke normen en waarden bij te brengen door opvang bij De Kleine Reiziger.

 

Iedereen is welkom!De Kleine Reiziger stelt ouders in staat om hun kinderen op te laten vangen op een veilige en positieve plek, zodat ouders zich met een gerust hart kunnen richten op werk en andere activiteiten buiten het gezin om. Ouders zijn het belangrijkste voor de kinderen en om die reden wil De Kleine Reiziger de opvang zoveel mogelijk in samenspraak met de ouders doen. De Kleine Reiziger wil ouders graag betrekken bij de inhoud van het beleid van De Kleine Reiziger en daarin zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders. Hierbij wordt de vaste regel gehanteerd dat het beleid te allen tijden zowel pedagogisch als Bijbels verantwoord moet zijn.
 
De Kleine Reiziger gelooft dat kinderen een geschenk van God zijn. Geschapen naar Zijn beeld en allen uniek. God houdt van zijn kinderen en deze liefde wil De Kleine Reiziger ook doorgeven aan de kinderen.
 

Psalm 139: 13-16

 
13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

 

 
De Kleine Reiziger ziet de Bijbel als het woord van God. De Bijbel is de inspiratiebron voor het leven van de houders, de medewerkers en het beleid van De Kleine Reiziger. 
 
De Kleine Reiziger vindt dat het belangrijk is om goed te kijken naar de wensen en behoeften van de kinderen. Kinderen communiceren met ons door hun gedrag of dit nu positief of negatief is. Zij communiceren met woorden, klanken en gebaren. Aan pedagogisch medewerkers op De Kleine Reiziger de taak om de woorden, klanken en gebaren die de kinderen naar ons communiceren te horen, te zien en dit adequaat om te zetten in de best passende zorg die ze kunnen geven. De Kleine Reiziger streeft ernaar om ieder kind de ruimte te geven om zich in zijn of haar eigen tempo te kunnen ontwikkelen.

De Kleine Reiziger vindt het van groot belang dat kinderen gezonde voeding krijgen op het kinderdagverblijf. Daarnaast gelooft De Kleine Reiziger dat de Bijbel het levende woord van God is. De Kleine Reiziger ziet dit als geestelijk voedsel. Dit betekent dat De Kleine Reiziger het belangrijk vindt om de kinderen te leren wat er in de Bijbel staat door met hen Bijbelse verhalen te lezen, te bidden, te zingen en hen Bijbelse normen en waarden bij te brengen.

Hier volgen enkele voorbeelden van Bijbelse normen en waarden:
  • Elkaar liefhebben
  • Geduldig zijn
  • Vriendelijk zijn
  • Geloof in God en mensen
  • Zachtmoedig zijn
  • Jezelf kunnen beheersen
  • Dankbaarheid
  • Geloven in God als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
 
 
 
Download hier het pedagogisch beleidsplan om alles te kunnen lezen over het pedagogisch beleid.