Menu

Praktische info


IKC

De Kleine Reiziger is partner van LEV-WN. Op meerdere basisscholen werkt De Kleine Reiziger nauw samen met het onderwijs en vormen we integrale kindcentra.

Onder de noemer van LEV-WN zijn onderwijs en opvang één organisatie. Dit is achter de schermen wat ingewikkelder om te regelen en vanwege regelgeving die bepaalt dat opvang- en onderwijsgelden strikt gescheiden moeten blijven, krijgen ouders aan de voorkant te maken met LEV-WN maar is De Kleine Reiziger de organisatie die op de achtergrond de administratieve zaken regelt voor het opvangdeel van het IKC. 


Locaties & Openingstijden

Voor de sluitingsdagen van dit jaar verwijzen we je graag naar de algemene documenten in het Ouderportaal.

Locatie IKC De Lichtlijn
Lekstraat 1
1784 VJ Den Helder
Telefoon: 06-57332998


enlightened Openingstijden:
Peuteropvang: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12 uur of 8.30 tot 13.50 uur
BSO: maandag t/m vrijdag 7 tot 8.30 uur en 14 tot 18 uur (tijdens schoolvakanties van 7 tot 18 uur)

Locatie De Kleine Reiziger Julianadorp 
Middelzand 3502
1788 ES Julianadorp
Telefoon: 06-10735099


enlightened Openingstijden:
Peuteropvang: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12 uur of 8.30 tot 13.50 uur
BSO: maandag t/m vrijdag 7 tot 8.30 uur en 14 tot 18 uur (tijdens schoolvakanties van 7 tot 18 uur)

Locatie IKC Floriant
Grote buitendijk 48
1991 BZ Velserbroek
Telefoon: 06-83062104


enlightened Openingstijden:
Peuteropvang: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 tot 12 uur of 8.30 tot 13.50 uur
BSO: maandag, dinsdag, donderdag 15 tot 18 uur (tijdens schoolvakanties van 8 tot 18 uur)
 


Administratie

Telefoon: 06-53382878
E-mail: administratie@dekleinereiziger.nl
Geopend: maandag t/m donderdag 9 tot 12 uur
 

Directie

E-mail: info@dekleinereiziger.nl


Postadres:

Jolstraat 84
1784 NL Den Helder


 
De week tussen Kerst en Oud & Nieuw en de middelste twee weken van de zomervakantie is De Kleine Reiziger gesloten.
 

Toezicht

Alle locaties van De Kleine Reiziger worden geïnspecteerd door een toezichthouder van de GGD. Deze rapporten worden inzichtelijk gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Inspectierapporten voor De Kleine Reiziger kun je hier vinden. Selecteer de gewenste locatie en dan de datum van het rapport dat je wilt inzien. 

 

Klanttevredenheid

 

Jaarlijks brengen we de oudertevredenheid in kaart.

Aan de hand van de input van de ouders weten wij wat we nog kunnen verbeteren en waar ouders tevreden over zijn. Zo blijven we werken aan onze kwaliteit.

 
 


Klachtenprocedure

enlightened   Tot op heden is er geen officiële klacht ingediend bij De Kleine Reiziger

De Kleine Reiziger streeft naar 100% klanttevredenheid. In de praktijk blijkt dit onhaalbaar. Hiervoor zijn er wettelijke procedures vastgelegd om er voor zorg te dragen dat zowel de kinderopvangorganisatie als de ouder en/of oudercommissie op een goede wijze om kunnen gaan met geschillen. De Kleine Reiziger is aangesloten bij de geschillencommissie. Dit is wettelijk verplicht.

Wanneer er een klacht ontstaat naar aanleiding van het gedrag van de houder van De Kleine Reiziger of een van de medewerkers of m.b.t de overeenkomst tussen De Kleine Reiziger en de ouder, hoort de ouder/oudercommissie de klacht eerst kenbaar te maken bij De Kleine Reiziger, hetzij bij de leidinggevende of bij een pedagogisch medewerker. Door met de ouder in gesprek te gaan hoopt De Kleine Reiziger de klacht op te kunnen lossen. Mocht de klacht blijven dan heeft de ouder en/of oudercommissie het recht een klacht in te dienen. De klacht dient in eerste instantie schriftelijk bij De Kleine Reiziger ingediend te worden. 
Dit dient tijdig te gebeuren. Twee maanden nadat de klacht is ontstaan wordt gezien als tijdig. De houder van De Kleine Reiziger zal de klacht uiterst serieus nemen en zorgvuldig onderzoeken. De indiener van de klacht wordt daarbij zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. Dit gebeurt door de indiener te bevestigen dat de klacht in goede orde ontvangen is, te nemen en genomen stappen te beschrijven, wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is en wanneer er een oplossing is gevonden voor de klacht. 

De Kleine Reiziger streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk af te handelen en in ieder geval uiterlijk binnen zes weken na het indienen van de klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht. De indiener ontvangt van De Kleine Reiziger een schriftelijk inhoudelijk oordeel over de klacht en geeft daarbij aan hoe De Kleine Reiziger tot het oordeel is gekomen. Mochten er, vanuit de behandeling van de klacht, maatregelen genomen worden, dan zal er vermeld worden welke maatregelen dit zijn en binnen welke termijn de maatregelen gerealiseerd zullen worden.

Blijft de klacht dan kan de ouder en/of oudercommissie zich wenden tot de geschillencommissie via www.klachtenloket- kinderopvang.nl. Dit moet binnen 12 maanden nadat de klacht is ingediend. Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan wordt de klacht in behandeling genomen door de geschillencommissie. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. 

Hieronder vind je de contactgegevens: 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl
www.klachtenloket-kinderopvang.nl 


 


Hier kan je de Privacy verklaring en de Algemene voorwaarden inzien.