Menu

Privacy

Privacyverklaring Christelijke peuteropvang & bso De Kleine Reiziger
 
Waarom vragen wij om persoonlijke gegevens

Als u kinderopvang nodig heeft en uw kind aanmeldt bij Christelijke peuteropvang & bso De Kleine Reiziger, vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens van uzelf, uw eventuele partner en uw kind en/of kinderen. Deze gegevens komen in Kindplanner te staan, wij werken namelijk met een onlinesysteem van Kindplanner B.V. met Kindplanner hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten. Zij verwerken voor ons gegevens die van belang zijn en nodig voor het vormgeven van kinderopvang aan onze ouders. Ouders kunnen in de ouderportaal altijd bij hun eigen gegevens. 

Wij gebruiken deze gegevens met de volgende doelen:
 
·      Het opstellen van een plaatsingsovereenkomst voor opvang van uw kind mogelijk te maken
·      Te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden
·      De ouderbijdrage vast te kunnen stellen
·      De facturen te kunnen versturen en de automatische incasso uit te voeren
·      Een zo doelmatig mogelijke opzet en continuering van de opvang mogelijk maken
·      Vastlegging van het verloop van de begeleiding; dit t.b.v. de opvang en ter verantwoording aan autoriteiten die controle uitoefenen op de rechtmatigheid van de door De Kleine Reiziger geboden diensten.
·      De kwaliteit van de opvang toetsbaar te maken en zoveel mogelijk te kunnen garanderen
·      Zo goed mogelijk te kunnen communiceren met betrokkenen
·      Uitwisseling van informatie binnen de organisatie in belang van de opvang/zorg van het kind
·      De overdracht aan de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen
·      Voor het werven van personeel.
 
De gegevens worden verwerkt op de volgende wettelijke gronden:
·      Het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst
·      Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
 
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens
Wij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Al onze medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband. Wij hanteren een Privacyreglement met daarmee onlosmakelijk verbonden een Register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens. 

Bescherming van uw privacy 
Onze systemen, programma’s en website zijn adequaat beveiligd. Eventuele beveiligingsincidenten worden volgens een vaste procedure afgehandeld. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen.

Onze website
Wij versturen uw gegevens van de website via een beveiligde SSL internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Cookies en Google Analytics
Op onze website www.dekleinereiziger.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website en daarin opgenomen Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Chr. kdv & bso De Kleine Reiziger teruggestuurd worden. 

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons over te laten dragen aan uzelf of, in opdracht van u, over te dragen aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan een van deze verzoeken.

Hoe lang bewaren wij gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan door wetgeving bepaalt. De betreffende termijnen staan vermeld in het Register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens.

Als u een klacht heeft
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact op met ons, telefoon 06-12273353 of e-mail info@dekleinereiziger.nl. Wij proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor de tekst van deze Privacy verklaring aan te passen gelet op nieuwe ontwikkelingen, inzichten en wetgeving.