Menu

Klachten bso

Klachtenprocedure
 tot op heden is er geen officiele klacht ingediend bij kleine reiziger

De Kleine Reiziger streeft naar 100% klanttevredenheid. In de praktijk blijkt dit onhaalbaar. Hiervoor zijn er wettelijke procedures vastgelegd om ertoe zorg te dragen dat, zowel de kinderopvangorganisatie als de ouder en/of oudercommissie, op een goede wijze om kunnen gaan met geschillen tussen beide. De Kleine Reiziger is aangesloten bij de geschillencommissie. Dit is wettelijk verplicht. Wanneer er een klacht ontstaat naar aanleiding van het gedrag van de houder van De Kleine Reiziger of een van de medewerkers of m.b.t de overeenkomst tussen De Kleine Reiziger en de ouder hoort de ouder/oudercommissie de klacht eerst kenbaar te maken bij De Kleine Reiziger. Hetzij bij de leidinggevende of bij een pedagogisch medewerker. Door met de ouder in gesprek te gaan hoopt De Kleine Reiziger de klacht op te kunnen lossen. Mocht de klacht blijven dan heeft de ouder en/of oudercommissie het recht een klacht in te dienen. De klacht dient in eerste instantie schriftelijk bij De Kleine Reiziger ingediend te worden. 

Dit dient tijdig te gebeuren. 2 maanden nadat de klacht is ontstaan wordt gezien als tijdig. De houder van De Kleine Reiziger zal de klacht uiterst serieus nemen en zorgvuldig onderzoeken. De indiener van de klacht wordt daarbij zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. Dit gebeurt door de indiener te bevestigen dat de klacht in goede orde ontvangen is, te nemen en genomen stappen te beschrijven, wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is en wanneer er een oplossing is gevonden voor de klacht. 

De Kleine Reiziger streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk af te handelen en in ieder geval uiterlijk binnen zes weken na het indienen van de klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht. De indiener ontvang van De Kleine Reiziger een schriftelijk inhoudelijk oordeel over de klacht en geeft daarbij aan hoe De Kleine Reiziger tot het oordeel is gekomen. Mochten er, vanuit de behandeling van de klacht, maatregelen genomen worden, dan zal er vermeld worden welke maatregelen dit zijn en binnen welke termijn de maatregelen gerealiseerd zullen worden.

Blijft de klacht dan kan de ouder en/of oudercommissie zich wenden tot de geschillencommissie via www.klachtenloket- kinderopvang.nl. Dit moet dan binnen 12 maanden nadat de klacht is ingediend. Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen wordt de klacht in behandeling genomen door de geschillencommissie. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. 

Hieronder vindt u de contactgegevens: 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl www.klachtenloket-kinderopvang.nl