Menu

Klachten bso

Klachtenprocedure
 
De Kleine Reiziger streeft naar 100% klanttevredenheid. In de praktijk blijkt dit onhaalbaar. Hiervoor zijn er  wettelijke procedures vastgelegd om er toe zorg te dragen dat, zowel de kinderopvang organisatie als de ouders en/of oudercommissie, op een goede wijze om kunnen gaan met geschillen tussen beide. De Kleine Reiziger is aangesloten bij de geschillencommissie. Dit is wettelijk verplicht. Wanneer er een klacht ontstaat hoort de ouder/oudercommissie de klacht eerst kenbaar te maken bij De Kleine Reiziger. Hetzij bij de houder of bij een pedagogisch medewerker. Door met de ouders in gesprek te gaan hoopt De Kleine Reiziger de klacht op te kunnen lossen. Mocht de onvrede aanhouden dan heeft de klant het recht een klacht in te dienen. De Klacht dient in eerste instantie schriftelijk bij De Kleine Reiziger ingediend te worden. Blijft de klacht dan kan de ouder/oudercommissie zich wenden tot de geschillencommissie via de website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Dit moet dan binnen 12 maanden nadat de klacht schriftelijk is ingediend. Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen wordt de klacht in behandeling genomen door de Geschillencommissie. Uitspraken door de geschillencommissie zijn bindend.

Hieronder vindt u de contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl
www.klachtenloket-kinderopvang.nl